ikona Pikona R
148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
148/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 148/2016 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2016
Rozeslán dne 17. 5. 2016
Platnost od 17. 5. 2016
Účinnost od 1. 6. 2016
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 15/1998 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 240/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §1, §2 (změny),
  • §2e se zrušuje,
  • §10b, §12c (změny),
  • v §12f úvodní části ustanovení, §12i odst. 1, §16a odst. 2 úvodní části ustanovení, §28 odst. 2 písm. h), §28 odst. 7 písm. a), §135a odst. 6 až 8, §135b odst. 1, §135d odst. 3 písm. d), §136 odst. 2 úvodní části ustanovení, §136 odst. 2 písm. b), §136 odst. 5 písm. b) a e), §136 odst. 7 úvodní části ustanovení, §152a odst. 1 úvodní části ustanovení, §153 odst. 6, §157 odst. 8 písm. b), §157 odst. 8 písm. m) úvodní části ustanovení a v §199 odst. 5 se za slova "obezřetnostní požadavky" vkládají slova "na úvěrové instituce a investiční podniky50)",
  • §12i, §28, §32c, §34, §35, §36a, §36c (změny),
  • §36g „Jazyk prospektu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §36h, §60 (změny),
  • §87a se zrušuje,
  • §91 - nové znění,
  • §92 „Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §93, §93a (rozsáhlé změny),
  • §94 „Druhy účtů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §94a „Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů“ včetně nadpisu,
  • v §95 odst. 1 a v §99 odst. 3 se slova "provozním řádem centrálního depozitáře (§104)" nahrazují slovy "centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem" a slova "93 odst. 5" se nahrazují slovy "92 odst. 3",
  • §95 (změny),
  • vkládá se nový §95a „Příkazy účastníka“ včetně nadpisu,
  • §96 až §99a (změny),
  • §100 - nové znění,
  • §101 až §111 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11 a 12 zrušují,
  • §115, §118, §119 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12e se zrušuje,
  • §119a „Zpráva o úhradách placených státu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §119b až §120, §120c, §121a (změny),
  • §122 „Oznamování podílu na hlasovacích právech“ a §122a „Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §122b „Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech“ a §122c „Výjimky z oznamovací povinnosti“ včetně nadpisů,
  • §123 „Volba referenčního státu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §127c, §127d (změny),
  • §135, §164, §166, §192a, §192b (změny),
  • §136, §149e, §153, §157, §161, §162, §164, §166, §167, §192, §192a (změny),
  • vkládá se nový §192c,
  • §194 - nové znění,
  • §196, §198a, §199, §202a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §4, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • §8 (změny),
  • §9a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §9b „Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob“ a §9c „Přestupky“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §13 (změny),
  • §14 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 13, 17, 21 a 22 se zrušují.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 18 - nové znění,
  • §11, §16, §30, §31, §63, §69, §70, §78 (změny),
  • §82 - nové znění,
  • §83, §84, §96, §102, §105, §109, §130, §134, §135 (změny),
  • §139 - nové znění,
  • §140, §154 až §156, §158, §162, §163 (změny),
  • §164 - nové znění,
  • vkládá se nový §164a,
  • §165, §167 až §169, §171 (změny),
  • §188 se zrušuje,
  • §191, §208, §215, §241, §247, §272, §273, §275, §278, §282, §284, §298, §357, §367, §381, §455, §480, §486, §505 (změny),
  • v části třinácté se vkládá nová hlava XI „ZÁPIS EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC A ÚDAJŮ O PODFONDU EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC“ (§512a - §512b) včetně nadpisu,
  • §539, §599 až §622, §636 (změny),
  • vkládá se nový §622a,
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §665 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny jsou provedeny v položce 65 a 66.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X

- Přechodné ustanovení