252/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 252/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 7 a čl. V bodů 5 a 6 nabývají účinnosti dne 19.11.2014.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 117/1995 Sb., 258/2000 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • §8 "Společně posuzované osoby" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a č. 71 - nové znění,
  • §9 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 19.11.2014
   • v §9 odst. 3 písm. b) se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)",
  • §9 (další změny),
  • §10, §11, §13, §24, §26, §27 (změny),
  • §33 "Podmínky nároku na doplatek na bydlení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 72 až č. 74 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje,
  • vkládají se nové §33a "Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení" a §33b "Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 75,
  • §34 "Odůvodněné náklady na bydlení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63, 64 a 76 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje,
  • §35 (změny),
  • §35a "Informační povinnost krajské pobočky Úřadu práce" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §46a "Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce" včetně nadpisu,
  • §61, §63, §70, §72, §75 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 70 - nové znění,
  • §25 (změny),
  • §27a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 59 zrušuje,
  • §30b, §68 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení >>

 • Změna zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7 (změny),
  • Body 5. a 6. - změny s účinností od 19.11.2014
   • bod 5. - v §8 odst. 1 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)",
   • bod 6. - v §8 odst. 4 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".
 • Změna v §303 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21a, §84 a §89 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení >>

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou čl. I bodu 7 a čl. V bodů 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (19.11.2014).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.