421/2004 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
ikona P
Číslo předpisu 421/2004 Sb.
Částka 138
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2004
Rozeslán dne 19. 7. 2004
Platnost od 19. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 250/2000 Sb., 320/2001 Sb.
Anotace

Novela zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Změny:

 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "finanční kontrolu," vkládají slova "přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,".
 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11b) - nové znění,
  • §22 (změny).
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42 (změny),
  • §45 se zrušuje,
  • §53, §123 (změny).
 • Změna v §20 a §80a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26, §38 (změny),
  • §42 se zrušuje,
  • §106 (změny).
 • Změna v §7 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde se za slovy "příjemců této podpory" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.

Účinnost změn 1.8.2004.