365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ikona P
Číslo předpisu 365/2009 Sb.
Částka 117
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 15. 10. 2009
Rozeslán dne 26. 10. 2009
Platnost od 26. 10. 2009
Účinnost od 26. 10. 2009
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010, s výjimkou ustanovení §17, 21, 59 a přílohy č. 13 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti 26.10.2009, ustanovení §28 až 32 a §33 odst. 4 písm. a) a b), která nabývají účinnosti 31.12.2009, ustanovení §41, které nabývá účinnosti 1.4.2010 a ustanovení §29 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti 1.1.2011.
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 524/2006 Sb., 184/2007 Sb., 321/2007 Sb., 354/2008 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 370/2010 Sb., 442/2011 Sb., 436/2012 Sb., 291/2014 Sb.
Zrušen předpisem 349/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Energetického regulačního úřadu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravuje
  1. pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k podzemnímu zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a podzemnímu zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
  2. postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací.
 2. Tato vyhláška dále stanoví
  1. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
  2. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
  3. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
  4. postup provozovatele podzemního zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z podzemního zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
  5. druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,
  6. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
  7. termíny a postup při změně dodavatele plynu,
  8. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
  9. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance.
 3. Tato vyhláška se nevztahuje na mezinárodní přepravu plynu.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2010)

 1. Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
 2. Vyhláška č. 184/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
 3. Vyhláška č. 321/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.
 4. Vyhláška č. 354/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem 1.1. 2010, s výjimkou ustanovení §17, §21, §59 a přílohy č. 13 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (26.10.2009), ustanovení §28 až §32 a §33 odst. 4 písm. a) a b), která nabývají účinnosti dnem 31.12. 2009, ustanovení §41, které nabývá účinnosti dnem 1.4. 2010 a ustanovení §29 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.