524/2006 Sb. - Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
ikona P
Číslo předpisu 524/2006 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 24. 11. 2006
Rozeslán dne 4. 12. 2006
Platnost od 4. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §27 nabývá účinnosti dne 1.4.2007.
Platnost do 25. 10. 2009
Ruší předpis 673/2004 Sb., 542/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 184/2007 Sb., 321/2007 Sb., 354/2008 Sb.
Zrušen předpisem 365/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravuje:

  1. pravidla pro organizování trhu s plynem,
  2. podmínky dodávek plynu pro konečné zákazníky,
  3. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

§27 "Krátkodobý trh" nabývá účinnosti dnem 1.4.2007.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem.
  2. Vyhláška č. 542/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem.

Účinnost dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení §27, které nabývá účinnosti dnem 1.4.2007.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.