349/2015 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
ikona P
Číslo předpisu 349/2015 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 8. 12. 2015
Rozeslán dne 21. 12. 2015
Platnost od 21. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §62, 68, 71, 72, 74, §80 až 83, §86 až 107, příloh č. 5 až 15, 17 a 18 nabývají účinnosti dne 1.7.2016.
Ruší předpis 365/2009 Sb., 370/2010 Sb., 442/2011 Sb., 436/2012 Sb., 291/2014 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 416/2016 Sb., 326/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravuje

 1. pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
 2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
 3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
 4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
 5. postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
 6. postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
 7. druhy krátkodobých trhů, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,
 8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
 9. termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,
 10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
 11. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
 12. skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství, a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen, a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,
 13. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
 14. postup pro stanovení zálohových plateb.

Přechodná ustanovení - §124
§126 - Zrušovací ustanovení


Účinnost dnem 1.1.2016 s výjimkou ustanovení §62, §68, §71, §72, §74, §80§83, §86§107, příloh č. 5č. 15, č. 17 a č. 18 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2016.