187/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 187/2004 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 4. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §12, 13, §15 až 18, §19a a 19b celního zákona pozbývají platnosti dnem 1.1.2007.
Platnost do 28. 7. 2016
Novelizuje předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 626/2004 Sb., 546/2005 Sb.
Zrušen předpisem 242/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Poznámka na úvod:
Tato euronovela představuje 228 bodů změn, které se týkají 246 ustanovení celního zákona!!!!
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Nadpis hlavy druhé zní:
  "ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SLUŽEBNÍ POMĚR CELNÍKA".
 • §3 a §4 se zrušují,
 • §4a, §4b (změny),
 • §5 až §11 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1g) až 3k) zrušují,
 • §12 - nové znění,
 • §13, §14 (změny),
 • §19 se zrušuje,
 • §19c se včetně nadpisu zrušuje,
 • §20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b) - nové znění,
 • §23, §30 až §32, §34, §35 (změny),
 • vkládá se nový §36a,
 • §37, §37a, §38 až §40, §44, §45 (změny),
 • Nadpis hlavy páté zní:
  "DOHLED A JEHO VYKONÁVÁNÍ".
 • V hlavě páté se díl první (§46 až §46c) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6f) až 7) zrušuje,
 • V hlavě páté nadpis dílu druhého zní:
  "DOHLED A JEHO VYKONÁVÁNÍ".
 • §47 se zrušuje,
 • §48 až §52 (změny),
 • §53 se zrušuje,
 • Hlava šestá (§54 až §58) se včetně poznámek pod čarou č. 7g) až 7j) zrušuje,
 • Hlava sedmá (§59 až §79) se včetně poznámky pod čarou č. 8) zrušuje,
 • V hlavě osmé se díl první a díl druhý (§80 až §82) včetně nadpisů zrušují,
 • V hlavě osmé nadpis dílu třetího zní:
  "ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU".
 • §83 se zrušuje,
 • §85 a §86 se zrušují,
 • V hlavě osmé se díl čtvrtý a díl pátý (§87 až §92) včetně nadpisů zrušují,
 • V hlavě osmé nadpis dílu šestého zní:
  "SKLADNÉ".
 • §93 a §94 se zrušují,
 • §95 (změny),
 • V hlavě osmé se díl sedmý a díl osmý (§96 a §97) včetně nadpisů zrušují,
 • V hlavě deváté se díl první (§98) včetně nadpisu zrušuje,
 • V hlavě deváté nadpis dílu druhého zní:
  "ŘÍZENÍ O PŘIDĚLENÍ CELNĚ SCHVÁLENÉHO URČENÍ".
 • §99 až §101 se včetně nadpisů zrušují,
 • §102, §104, §105 (změny),
 • §106 až §108 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8b) zrušují,
 • V hlavě deváté dílu třetím se oddíl druhý (§109 až §114) včetně nadpisu zrušuje,
 • V hlavě deváté se díl čtvrtý, díl pátý a díl šestý (§115 až §126) včetně nadpisů zrušují,
 • §127 (změny),
 • V hlavě desáté se díl první (§128 až §132) včetně nadpisu zrušuje,
 • §133 a §134 se zrušují,
 • §135, §135a, §135b (změny),
 • §136 až §138a se zrušují,
 • V hlavě desáté dílu druhém se oddíl druhý až oddíl sedmý (§139 až §213) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8d) až 8z) zrušují,
 • V hlavě desáté se díl třetí (§214 až §216e) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9) zrušuje,
 • Hlava jedenáctá (§217 až §232) se včetně nadpisů zrušuje,
 • V hlavě dvanácté nadpis dílu prvního zní:
  "PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ VE PROSPĚCH STÁTU".
 • §233 - nové znění,
 • V hlavě dvanácté se díl druhý (§234 až §236) včetně nadpisu zrušuje,
 • §237 - nové znění,
 • vkládají se nové §237a až §237h "Zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené osobami se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv,
 • V hlavě třinácté se díl první (§238 až §253) včetně nadpisu zrušuje,
 • V hlavě třinácté nadpis dílu druhého zní:
  "ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU S VÝJIMKOU TRANZITNÍCH OPERACÍ".
 • §254 - nové znění,
 • §255 se zrušuje,
 • §256 (změny),
 • §257 se zrušuje,
 • §258, §259 (změny),
 • §259a se zrušuje,
 • §260, §260a, §260d, §260f (změny),
 • §260g se zrušuje,
 • §260h (změny),
 • §260i se zrušuje,
 • §260j (změny),
 • §261 až §263a se zrušují.
 • V hlavě třinácté nadpis dílu třetího zní:
  "ZAPLACENÍ CLA A DANÍ A ULEHČENÍ PLATBY".
 • §264 až §269 se včetně nadpisů zrušují,
 • §270 (změny),
 • §271 až §274 se včetně nadpisů zrušují,
 • §279 se zrušuje,
 • V hlavě třinácté nadpis dílu čtvrtého zní:
  "PROMLČENÍ PRÁVA VYMÁHAT NEDOPLATEK CLA A DANĚ".
 • §282 (změny),
 • §283 a §284 se včetně nadpisů zrušují,
 • V hlavě třinácté nadpis dílu pátého zní:
  "VRÁCENÍ CLA".
 • §285 - nové znění,
 • §286 až §292 se zrušují.
 • §293 - nové znění,
 • §296a, §303, §305, §313, §314, §316, §319, §320 (změny),
 • §321 se zrušuje,
 • §322 (změny),
 • §322a - nové znění,
 • §323 (změny),
 • §324 - nové znění,
 • §325 (změny),
 • Příloha k zákonu se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná a závěrečná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
 2. §12, 13, §15 až 18, §19a a 19b celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2005.