546/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 546/2005 Sb.
Částka 186
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Novelizuje předpis 219/1999 Sb., 221/1999 Sb., 218/2000 Sb., 187/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §7, §10, §14 až §20 (změny),
  • §22 až §24 včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §24a "Zabezpečování kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí" včetně nadpisu,
  • §29, §31, §32 (změny),
  • vkládá se nový §32a "Pravidelné technické prohlídky, měření emisí vozidel ozbrojených sil a zkoušky určených technických zařízení vozidel ozbrojených sil" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a,
  • §33 (změny),
  • §35 - nové znění,
  • vkládá se nový §35a "Letecká nehoda vojenského letadla a odborné zjišťování jejích příčin" včetně nadpisu,
  • v části šesté hlavě II dílu 2 se doplňuje oddíl 5 "Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence" (§36a) včetně nadpisu,
  • §37 včetně poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • vkládají se nové §37a a §37b včetně poznámky pod čarou č. 17,
  • §40 (změny),
  • vkládá se nový §42a "Použití zvláštních prostředků" včetně nadpisu,
  • §44 (změny),
  • vkládá se nová část desátá "ZÁLOHY NA POBYT A ČINNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL V ZAHRANIČÍ" (§44a) včetně nadpisu; dosavadní část desátá se označuje jako část jedenáctá.
 • Změna v §52 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), kde se za slovo "roku" vkládají slova ", pokud zvláštní zákon nestanoví jinak".
 • Změna v §61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, kde se číslo "1,4" nahrazuje číslem "0,8".
 • Změna v čl. IV bodě 2 zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "1. ledna 2006" nahrazují slovy "nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů".

Účinnost změn 1.1.2006.