424/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 424/2013 Sb.
Částka 165
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2013
Rozeslán dne 20. 12. 2013
Platnost od 20. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 207/2001 Sb., 300/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §3, §5, §9, §15, §16, §21 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §21a "Zápis partnerství" včetně nadpisu,
  • Skupinový nadpis nad §24 zní: "Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih",
  • §24, §25 (změny),
  • Skupinový nadpis nad §29 zní: "Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství",
  • §29, §30, §33 až §37 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny),
  • Doplňují se přílohy č. 4, č. 5 a č. 6.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 26 až 30 a v bodu 31, vzorech 21 a 22.

 • Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu vyhlášky se slova "kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a" zrušují,
  • v úvodní větě se slova "podle §40 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a" zrušují,
  • Část první (§1 až §22) se zrušuje,
  • Přílohy č. 1 a č. 2 se zrušují.

Poznámka:
Po těchto změnách s účinností od 1.1.2014 již vyhláška 300/2006 Sb. není prováděcím předpisem k zákonu č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ale pouze novelou vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Účinnost změn 1.1.2014.