460/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 460/2016 Sb.
Částka 185
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2016
Rozeslán dne 30. 12. 2016
Platnost od 30. 12. 2016
Účinnost od 28. 2. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bod 31 a čl. II bod 6 nabývají účinnosti dne 30.12.2016, ustanovení části první čl. I body 13 až 22 a čl. II body 3 až 5, části druhé čl. III body 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bod 2 a části osmé čl. IX nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 358/1992 Sb., 262/2006 Sb., 111/2009 Sb., 89/2012 Sb., 256/2013 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 28.2.2017Čl. I.
  • Bod 31. - změny s účinností od 30.12.2016
   • v §3033 odst. 1 se slovo "tří" nahrazuje slovem "pěti".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely, která nabývají účinnosti dnem 28.2.2017 s výjimkou bodu 6., který nabývá účinnosti dnem 30.12.2016.
Bod 6. Přechodných ustanovení:
6. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky §132 odst. 2, §216 a §1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

Změny dalších zákonů (v podrobnostech viz text novely):

 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve pozdějších předpisů.

Účinnost změn šedesátým dnem po vyhlášení (28.2.2017), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (30.12.2016), a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 13 až 22 a čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.