298/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 298/2011 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 25, 33, 34 a čl. IX nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 15/1993 Sb., 48/1997 Sb., 258/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7, §11 až §13, §15 (změny),
  • bod 25. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §16a odst. 1 písmeno d) - nové znění,
  • §16a (další změny),
  • §16b, §17 (změny),
  • bod 33. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §17 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d),
  • bod 34. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v §30 odst. 2 písmeno a) - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje,
  • §30, §32, §39a až §39d (rozsáhlé změny),
  • §39e "Úhradová soutěž" včetně nadpisu - nové znění,
  • §39f až §39h (rozsáhlé změny),
  • §39i, §39j (rozsáhlé změny),
  • §39l "Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad" včetně nadpisu - nové znění,
  • §39n, §39o (změny),
  • §39p "Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §39q "Správní delikty" včetně nadpisu,
  • §40 (změny),
  • §41 se zrušuje,
  • §42 až §44 (změny),
  • vkládá se nový §45b,
  • Přílohy č. 1 až 3 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

 • Změna v §8, §12, §14, §16, §20, §21, §21a, §26 a §27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Pokud právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné vzniklo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle §16 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Správce zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění při výpočtu nákladových indexů podle §20 odst. 3, nákladné péče a nákladného pojištěnce podle §21a odst. 2, procentního podílu podle §21a odst. 5 a výše zálohových plateb podle §21a odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pro rok 2012 v roce 2011 hodnoty uvedené v §21a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Správce zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění při výpočtu nákladových indexů, nákladné péče, nákladného pojištěnce, procentního podílu a výše zálohových plateb postupuje v roce 2011, jako kdyby byl §21a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, účinný již v roce 2010.
 • Změna v §12, §14, §15, §18 a §24c zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 1. K zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění převede k 1. lednu 2012 na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění, zřízený podle zákona č. 592/1992 Sb. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ze základního fondu zdravotního pojištění částku ve výši jedné třetiny částky, kterou evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na tomto účtu k 31. prosinci 2010.
 2. Finanční prostředky podle bodu 1 se stanou součástí prvního přerozdělování v roce 2012. Pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nesplní povinnost stanovenou v bodu 1 nejdéle do 5. ledna 2012, bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat na podnět dozorčího orgánu podle §21 odst. 4 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §7, §9a, §10, §22a (změny),
  • §25 - nové znění.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 1. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky a Vojenská zdravotní pojišťovna jsou povinny uvést své statuty do souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit je ke schválení Ministerstvu zdravotnictví do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. K zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění převedou k 1. lednu 2012 na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění zřízený podle zákona č. 592/1992 Sb.
  1. resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny ze základního fondu zdravotního pojištění částku ve výši jedné třetiny částky, kterou evidovala příslušná zdravotní pojišťovna na tomto účtu k 31. prosinci 2010,
  2. Zajišťovací fond částku ve výši 95 % finančních prostředků, které tento fond evidoval k 31. prosinci 2010.
 3. Finanční prostředky podle bodu 2 se stanou součástí prvního přerozdělování v roce 2012. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna nesplní povinnost stanovenou v bodu 2 písm. a) nejdéle do 5. ledna 2012, bude Ministerstvo zdravotnictví postupovat na podnět dozorčího orgánu podle §21 odst. 4 věty druhé zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IX - změny s účinností od 1.1.2012

 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47 (změny),
  • §49 - nové znění,
  • §51, §80 (změny).
 • Změna v zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, kde se část druhá (Změna zákona České národní rady č. 280/1992 Sb.) zrušuje.

Účinnost změn 1.12.2011, s výjimkou čl. I bodů 25, 33, 34 a čl. IX, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.