298/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 298/2015 Sb.
Částka 126
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2015
Rozeslán dne 10. 11. 2015
Platnost od 10. 11. 2015
Účinnost od 25. 11. 2015
Novelizuje předpis 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 248/2000 Sb., 262/2006 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Části první až třetí (§1 až §14b) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 a 11 až 14 - nové znění,
  • poznámky pod čarou č. 1 až 5 se zrušují,
  • nadpis části čtvrté zní: "KOORDINACE PODPORY HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI",
  • §15 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 6a - nové znění,
  • §16, §16d, §16f, §17 (změny),
  • §18 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 20 - nové znění,
  • §18a - nové znění,
  • §18b, §18c (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), kde se slovo "programy" nahrazuje slovem "strategie".
 • Změna v §17, §18, §59 a §89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §53 až §55, §57 a §58 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.