170/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 170/2010 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 5. 2010
Rozeslán dne 31. 5. 2010
Platnost od 31. 5. 2010
Účinnost od 15. 6. 2010
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 383/2001 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 212/2015 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

  1. způsob, jakým osoby, které dovážejí baterie nebo akumulátory, prokazují dodržování zákazu uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia celnímu úřadu,
  2. podrobnosti označování baterií a akumulátorů,
  3. vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,
  4. obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,
  5. technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,
  6. vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a
  7. podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.

Účinnost 15.6.2010.

Změna ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde se §16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10, 10a a 10b zrušuje.

Účinnost změn 15.6.2010.