596/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR
ikona P
Číslo předpisu 596/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2021
Ruší předpis 310/2004 Sb.
Provádí předpis 72/2000 Sb.
Novelizován předpisem 194/2012 Sb., 32/2013 Sb., 118/2014 Sb., 100/2015 Sb.
Zrušen předpisem 428/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
Nařízením vlády se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

 1. Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit tyto hodnoty:
  1. v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 40 %,
  2. v regionu soudržnosti Střední Čechy 40 %,
  3. v regionu soudržnosti Severozápad 40 %,
  4. v regionu soudržnosti Střední Morava 40 %,
  5. v regionu soudržnosti Severovýchod 40 %,
  6. v regionu soudržnosti Jihovýchod 40 %,
  7. v regionu soudržnosti Jihozápad 36 %, pokud bylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno do 31. prosince 2010,
  8. v regionu soudržnosti Jihozápad 30 %,
  9. v regionu soudržnosti Praha 10 %, a to v městských částech Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha-Přední Kopanina, Praha-Suchdol, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy, Praha-Zličín, Praha 18, Praha 19, pokud bylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno do 31. prosince 2008,
  10. v regionu soudržnosti Praha 0 %, jde-li o městské části, které nejsou uvedeny v písmenu i).
 2. Pokud investiční akci uskutečňuje malý nebo střední podnikatel1), navyšuje se přípustná míra veřejné podpory podle odstavce 1 o 20 % u malých podnikatelů a o 10 % u středních podnikatelů, s výjimkou investičních akcí podle §2 a §3.

§6 - Přechodná ustanovení

 1. Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.
 2. V řízeních pravomocně nedokončených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí přípustné míry veřejné podpory stanovené tímto nařízením s výjimkou §4.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 310/2004 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.