32/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 32/2013 Sb.
Částka 16
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 1. 2013
Rozeslán dne 18. 2. 2013
Platnost od 18. 2. 2013
Účinnost od 18. 2. 2013
Platnost do 31. 12. 2021
Novelizuje předpis 596/2006 Sb.
Zrušen předpisem 428/2021 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.
Změny v ustanoveních:

  • v §4 se na začátek úvodní části ustanovení vkládá věta "Maximální míra veřejné podpory pro investiční akci ve výrobě činí 75 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle §1.",
  • v §4 úvodní části ustanovení se slovo "nebude" nahrazuje slovem "bude",
  • v §4 závěrečná část ustanovení zní: "činí maximální míra veřejné podpory pro investiční akci 100 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle §1.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Maximální míra veřejné podpory podle ustanovení §4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije i v řízeních o nabídce nebo v řízeních o příslibu podle §5a zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zahájených po dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., a pravomocně neskončených do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost změn 18.2.2013.