312/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 312/2013 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 9. 2013
Rozeslán dne 4. 10. 2013
Platnost od 4. 10. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 47 nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 326/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 165/2004 Sb., 115/2006 Sb., 111/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v §1 odst. 2 písm. c), §4 odst. 2, §4a odst. 2, části první hlavě I nadpisu dílu 6 a §73a se slovo "registrovaného" zrušuje,
  • §1 (další změny),
  • vkládá se nový §1a,
  • §3 (změny),
  • v §4 odst. 2 a v §4a odst. 2 se za slova "31. prosince 1958," vkládají slova "jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,",
  • v §4 odst. 3 a v §4a odst. 3 se za slova "31. prosince 1958" vkládají slova ", jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí,",
  • §4, §4a (další změny),
  • §4b, §6, §7, §8 (změny),
  • §8a včetně poznámky pod čarou č. 22 - nové znění,
  • vkládá se nový §8b,
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • vkládá se nový §11a,
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a,
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §15, §16, §17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • vkládá se nový §17a včetně poznámky pod čarou č. 24,
  • §18, §19 (změny),
  • vkládá se nový §20a "Kniha partnerství" včetně nadpisu,
  • §21, §22, §23 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • bod 47. - změny s účinností od 1.1.2015
   • v §24 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a je opatřen zvláštními zajišťovacími prvky proti jeho padělání a pozměnění",
  • vkládá se nový §24a,
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §25a a §25b,
  • §26 (změny),
  • vkládá se nový §30a,
  • §31 (změny),
  • §32 - nové znění,
  • §33 až §35 (změny),
  • §37 až §39 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 - nové znění,
  • §40 (změny),
  • vkládá se nový §40a,
  • §41 až §43, §45, §46 (změny),
  • §53 - nové znění,
  • §55, §56, §58 (změny),
  • §61 včetně poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
  • §62, §68, §69 (změny),
  • vkládají se nové §69a a §69b,
  • Poznámka pod čarou č. 20 - nové znění,
  • §70 (změny),
  • vkládá se nový §70a,
  • Poznámka pod čarou č. 21 - nové znění,
  • vkládá se nový §71a včetně poznámky pod čarou č. 29,
  • §72, §73, §76, §84a, §84b (změny),
  • §87 - nové znění,
  • §95a, §96 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Rodné příjmení, které fyzická osoba užívá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rodné příjmení podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §87u, §117a, §117b, §158 a §158b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • §22d - nové znění.
 • Změna zákona č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • nadpis čl. II zní: "Přechodné ustanovení",
  • v čl. II se body 2 až 7 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §4 (změny),
  • v části první se hlavy VI až IX (§18 až §40) zrušují.
 • Změna v §19 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb.

Účinnost změn dnem 1.1.2014, s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.