398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
ikona P
Číslo předpisu 398/2009 Sb.
Částka 129
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2009
Rozeslán dne 18. 11. 2009
Platnost od 18. 11. 2009
Účinnost od 18. 11. 2009
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 369/2001 Sb., 492/2006 Sb.
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let ("osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
  3. Pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis.

§16 - Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  2. Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Účinnost 18.11.2009.