134/2013 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 134/2013 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 5. 2013
Rozeslán dne 31. 5. 2013
Platnost od 31. 5. 2013
Účinnost od 30. 6. 2013
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 591/1992 Sb., 256/2004 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností a některá další práva a povinnosti dalších osob.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §7 odst. 1 až 5 zákona.

Účinnost 30.6.2013.

Změna dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §36, §155, §156, §173 (změny),
  • vkládá se nový §177a,
  • §178 (změny).
§9 - Přechodné ustanovení
Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona do dne konání první valné hromady společnosti konané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; společnost upozorní akcionáře na tuto povinnost oznámením uveřejněným společně s pozvánkou na valnou hromadu. Do doby uplynutí lhůty podle předchozí věty postupuje společnost při výplatě jakýchkoli peněžitých plnění akcionářům podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a "Hromadná listina" včetně nadpisu,
  • §38 (změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §93a "Zvláštní ustanovení o imobilizovaných cenných papírech" včetně nadpisu,
  • §112 (změny).
Účinnost změn 30.6.2013.