268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
ikona P
Číslo předpisu 268/2009 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 8. 2009
Rozeslán dne 26. 8. 2009
Platnost od 26. 8. 2009
Účinnost od 26. 8. 2009
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 137/1998 Sb., 191/2002 Sb., 491/2006 Sb., 502/2006 Sb.
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 20/2012 Sb., 323/2017 Sb., 266/2021 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§56 - Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.
§57 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  2. Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  3. Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  4. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Účinnost 26.8.2009.