218/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 218/2021 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2021
Rozeslán dne 9. 6. 2021
Platnost od 9. 6. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 23, 27, 28, 33 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2022.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 451/1991 Sb., 358/1992 Sb., 283/1993 Sb., 236/1995 Sb., 120/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

účinnost 1.7.2022

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změna §374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Změna §1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Změna §7 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změna §24 a §33 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Změna §31 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Změna §9 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Změna §121 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Změna §33 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.