455/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 455/2003 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 11. 2003
Rozeslán dne 22. 12. 2003
Platnost od 22. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 456/2003 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
  Změny v ustanoveních:
  1. V §3a odst. 1 větě první se za slova "35% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti17)" vkládají slova "před rokem 2004, 40% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2004, 45% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2005 a od roku 2006 50% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti".
  2. V §3a odst. 2 větě poslední se slova "minimální mzdy" nahrazují slovy "50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován".
  3. V §3a odst. 2 se na konci doplňuje věta "Výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok vyhlašuje na základě údajů Českého statistického úřadu Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů sdělením.".
  4. V §3a odst. 3 ve větě první a druhé se za slova "35% částky" vkládají slova "před rokem 2004, 40% částky v roce 2004, 45% částky v roce 2005 a od roku 2006 50% částky".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II novely.

 • Změna v §3 zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
 • Změna v §35a zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Účinnost změn 1.1.2004.