108/2005 Sb. - Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
ikona P
Číslo předpisu 108/2005 Sb.
Částka 34
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 8. 3. 2005
Platnost od 8. 3. 2005
Účinnost od 8. 3. 2005
Ruší předpis 64/1992 Sb., 315/1997 Sb., 326/1998 Sb.
Provádí předpis 561/2004 Sb.
Novelizován předpisem 436/2010 Sb., 197/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanoví:

  • typy školských výchovných a ubytovacích zařízení a organizaci jejich provozu,
  • způsob stanovení úplaty za ubytování v internátě zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, případně podmínky osvobození od úplaty, a
  • typy školských účelových zařízení a organizaci jejich provozu.

Společná ustanovení

  1. Organizace a rozsah školního stravování žáků a studentů v době jejich pobytu v domově a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem.
  2. Organizace a rozsah školního stravování dětí a žáků se zdravotním postižením v době jejich pobytu v internátě a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem.

Přechodné ustanovení
Ustanovení §3, §5 a §9 této vyhlášky se použijí od 1. září 2005. Do té doby se postupuje podle dosavadních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže.
  2. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 315/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže.
  3. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov č. 326/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.

Účinnost 8.3.2005.