369/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 369/2011 Sb.
Částka 129
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 4. 2012
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §7, §8, §11 až §15 (rozsáhlé změny),
  • v §15 odst. 5 větě čtvrté, §16a odst. 2 písm. b) a f), §16a odst. 4 a v §22 písm. c) se slovo "ústavní" nahrazuje slovem "lůžkové",
  • §15 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §16 až §16b (rozsáhlé změny),
  • §17, §17a (rozsáhlé změny),
  • §18 "Podmínky poskytování hrazených služeb" včetně nadpisu - nové znění,
  • §19 až §21 se včetně nadpisů zrušují,
  • §22, §22a (změny),
  • §23 a §24 se včetně nadpisů zrušují,
  • §25 "Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči" a §26 "Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace" včetně nadpisů - nové znění,
  • §27 se včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zrušuje,
  • §28 "Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29 až §34 (změny),
  • §35 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §35a (změny),
  • §36 až §38 (změny),
  • §39 "Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 41 a 42 se zrušují,
  • §39a až §39d, §39f, §39g, §40, §42 až §45a (změny),
  • §45b se zrušuje,
  • §46 až §48, §50 až §52 (změny),
  • §54 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 zrušuje,
  • §55 (změny),
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Přílohy č. 2 a č. 3 - nové znění,
  • v příloze č. 4 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti.
 2. Při poskytování zdravotní péče podle §15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle §15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.
 3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.
 4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §20, §21a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 40b se zrušuje.
 • Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 až §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • §8, §20, §24, §24b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8b se zrušuje.
 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • v §4 odst. 1 písm. b) a c) a §22b odst. 3 se slova "zdravotnického zařízení" nahrazují slovem "poskytovatele",
  • §6, §6a, §8, §10, §12, §13, §15 až §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje,
  • §21 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje,
  • §22a až §22c, §23 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Zůstatky fondů pro úhradu závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zdravotní pojišťovny převedou do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako mimořádný příděl základního fondu zdravotního pojištění.

Účinnost změn 1.4.2012.