254/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 254/2012 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 6. 2012
Rozeslán dne 19. 7. 2012
Platnost od 19. 7. 2012
Účinnost od 3. 8. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí, čl. V nabývá účinnosti dne 1.11.2012.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb., 289/2005 Sb., 136/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v §1 odst. 7, §11a odst. 10 větě poslední, §12, §19a odst. 4, §19b odst. 4, §34 odst. 2 písm. a) a v §35 odst. 4 se slovo "zahraniční" zrušuje a za slovo "banky" se vkládají slova "z jiného než členského státu",
  • §4, §5, §5a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • v §5a odst. 5, §5n odst. 4, 5 a 7, §8b odst. 6, §11 odst. 4, §11a odst. 2 úvodní části ustanovení a §11a odst. 5 až 7, 9 a 10, §13 úvodní části ustanovení, §14 úvodní části ustanovení, §26 odst. 2, §34 odst. 1, §38f odst. 2, §41d odst. 1 a v §41m odst. 2 větách druhé až poslední se slovo "zahraniční" zrušuje,
  • §5a (další rozsáhlé změny),
  • §5e, §5n, §8 až §8b (změny),
  • v §8b odst. 6, §11a odst. 2, 5 až 7, 9 a 10, §13 úvodní části ustanovení a v §14 úvodní části ustanovení se slova ", která nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie," nahrazují slovy "z jiného než členského státu",
  • §10 - nové znění,
  • §11 až §12a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje,
  • §14 až §16 (změny),
  • vkládá se nový §16b,
  • §18, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • §19b, §20a, §22, §23, §25, §26, §26b (změny),
  • Nadpis části desáté zní: "ODNĚTÍ LICENCE NEBO SOUHLASU",
  • §34, §35, §37 až §38a, §38d až §38f, §39 až §41a, §41d (změny),
  • §41l se zrušuje,
  • §41m (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Banka nebo pobočka banky, prostřednictvím které vykonává na území České republiky bankovní činnosti zahraniční banka se sídlem v jiném státě než v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, které byly oprávněny vykonávat činnosti uvedené v §1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí výkon těchto činností ve vztahu k investičním nástrojům, pokud nemají nebo do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezískají oprávnění k výkonu činnosti podle §1 odst. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení o udělení povolení podle §1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2a, §3, §7 až §7b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje,
  • §9 (změny),
  • vkládá se nový §12,
  • §22, §27, §27b (změny),
  • v §28 odst. 1 a 3 a v §28g odst. 1 se slovo "podnikání" nahrazuje slovem "činnosti",
  • §28 (další rozsáhlé změny),
  • §28g (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Spořitelní a úvěrní družstvo, kterému bylo uděleno povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za spořitelní a úvěrní družstvo podle §1 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Povolení k činnostem podle §3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k činnostem podle §1 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k činnostem podle §3 odst. 1 písm. c) až i) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k činnostem podle §3 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (změny s účinností od 1.11.2012).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §26, §135, §164, §166 (změny),
  • vkládá se nová část jedenáctá "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ O PRODEJI NA KRÁTKO" (§192a) včetně nadpisu,
  • dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako část dvanáctá a třináctá.
 • Změna v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §11a včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7.
 • Změna v §33 a §36 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.

Účinnost změn patnáctým dnem ode dne vyhlášení (3.8.2012), s výjimkou ustanovení části třetí, čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1.11.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.