229/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 229/2014 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2014
Rozeslán dne 23. 10. 2014
Platnost od 23. 10. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti dne 1.12.2014.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §17 "Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §45, §73 (změny),
  • Bod 6. - změny s účinností od 1.12.2014
    • v §78 odst. 4 písm. b) se za slova "v právních předpisech" vkládají slova "nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob".

Čl. II - Přechodné ustanovení >>
Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.12.2014).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.