315/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 315/2019 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 10. 2019
Rozeslán dne 28. 11. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 283/1993 Sb., 269/1994 Sb., 155/1995 Sb., 201/1997 Sb., 6/2002 Sb., 7/2002 Sb., 187/2006 Sb., 40/2009 Sb., 104/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny v ustanoveních:

 • Vložení nového §127a a změna v §260 v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Změna v §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Vložení nového §24a a změna v §25 v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Změny v §8 a v §16a v zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
 • Změna v §105 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Změny v §5 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
 • Změny v §70a a v §99 v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změna zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Změny v ustanoveních:

 • Vložení nového §167g v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Změny v ustanoveních: