136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
ikona P
Číslo předpisu 136/2004 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 3. 2004
Rozeslán dne 1. 4. 2004
Platnost od 1. 4. 2004
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 9 odst. 3, jde-li o ovce a kozy, § 39 odst. 5 písm. f) a § 93, nabývají účinnosti dnem 1.5.2004.
Ruší předpis 134/2001 Sb., 357/2001 Sb., 442/2001 Sb., 327/2003 Sb., 328/2003 Sb.
Provádí předpis 154/2000 Sb.
Novelizován předpisem 199/2007 Sb., 213/2009 Sb., 202/2010 Sb., 64/2013 Sb., 5/2016 Sb., 449/2017 Sb., 174/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Vyhláška Ministerstva zemědělství v souladu s právem Evropských společenství upravuje
a) označování a evidenci turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz,
b) evidenci drůbeže a neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu,
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob stanovených zákonem,
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
Tato vyhláška také upravuje
a) označování a evidenci běžců,
b) evidenci zvěře ve farmovém chovu, plemenných ryb a včel,
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci stanovených osob,
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.
  2. Vyhláška č. 442/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.
  3. Vyhláška č. 327/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
  4. Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.
  5. Vyhláška č. 328/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

Účinnost a platnost

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení §9 odst. 3, jde-li o ovce a kozy, §39 odst. 5 písm. f) a §93, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004.
  2. Ustanovení §89, 90 a 92 pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2004.