63/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
ikona P
Číslo předpisu 63/2013 Sb.
Částka 29
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 2. 2013
Rozeslán dne 14. 3. 2013
Platnost od 14. 3. 2013
Účinnost od 29. 3. 2013
Platnost do 30. 6. 2023
Novelizuje předpis 503/2006 Sb.
Ruší předpis 526/2006 Sb.
Zrušen předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Změny v ustanoveních:

 • v názvu vyhlášky se slovo "řízení" nahrazuje slovem "rozhodování", slova "veřejnoprávní smlouvy a" se zrušují a doplňují se slova "a stavebního řádu",
  Naše poznámka - nový název vyhlášky po této změně zní:
  "O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu",
 • §1 (změny),
 • §2 - nové znění,
 • v části druhé se v nadpisu hlavy II (nad §3) číslo "6" nahrazuje číslem "7",
 • §3, §4 (změny),
 • §5 "Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
 • §6, §7 (změny),
 • vkládá se nový §7a "Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (K §94a odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v části druhé se v nadpisu hlavy III (nad §8) číslo "4" nahrazuje číslem "5",
 • §8 až §10 (změny),
 • §11 "Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
 • §12, §13 (změny),
 • vkládá se nový §13a "Společné územní rozhodnutí a stavební povolení (K §94a odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v části třetí se vkládá nový §13b "Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení (K §95 odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • §14, §15 (změny),
 • vkládá se nový §15a "Územní souhlas (K §96 odst. 10 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v nadpisu části páté (nad §16) - změny,
 • §16 až §18 (změny),
 • vkládají se nové části sedmá "OHLAŠOVÁNÍ STAVEB" až dvanáctá "STAVEBNĚ TECHNICKÁ PREVENCE" (§18a až §18s) včetně nadpisů,
 • dosavadní část sedmá se označuje jako část třináctá,
 • Přílohy č. 1 až č. 9 - nové znění,
 • doplňují se nové přílohy č. 10 až č. 15.

Čl. II - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Účinnost změn 29.3.2013.