156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 156/2010 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 5. 6. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 12, 14, 16 a 34 nabývají účinnosti dne 31.12.2010.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb., 284/2009 Sb.
Novelizován předpisem 370/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §39, §41 až §41d (změny),
  • bod 12. - změny s účinností od 31.12.2010
   • v §41d odst. 1 větě druhé (změny),
  • bod 14. - změny s účinností od 31.12.2010
   • v §41d odstavce 2 až 5 - nové znění,
  • bod 16. - změny s účinností od 31.12.2010
   • v §41e odst. 2 větě první (změny),
  • §41i, §41k až §41m (změny),
  • bod 34. - změny s účinností od 31.12.2010
   • v §41m odst. 1 větě druhé (změny),
  • vkládají se nové §41n a §41o.
 1. Čl. II - Přechodná ustanovení
  Pro výpočet výše příspěvku bank, stavebních spořitelen a spořitelních a úvěrních družstev do Fondu pojištění vkladů za část kalendářního roku, která končí posledním dnem kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti, se použije §41c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Takto vypočtený průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů se násobí zlomkem, v jehož čitateli je číslo vyjadřující počet měsíců od začátku kalendářního roku do konce kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti, a ve jmenovateli je číslo 12. Takto stanovený příspěvek do Fondu pojištění vkladů jsou banky, stavební spořitelny a spořitelní a úvěrní družstva povinny zaplatit do 1 měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž tento zákon nabude účinnosti.
 2. Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a obchodníci s cennými papíry jsou povinni vést evidenci a poskytovat údaje podle ustanovení §41c odst. 3 a 11 a §41f odst. 7 a 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne následujícího po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro povinnosti stanovené platebním institucím, poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu a obchodníkům s cennými papíry v ustanovení §41f odst. 7 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí předchozí věta obdobně.
 3. Pokud běh promlčecí lhůty pro uplatnění práva oprávněné osoby na plnění z Fondu pojištění vkladů započne přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle §41h odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2a, §4 (změny),
  • §14 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 17a - nové znění.
 • Změna zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §84, §115 až §117, §125, §133 (změny),
  • vkládá se nový §136a "Dohled",
  • §137 (změny).
 • Změna v §15d, §15 a §157 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Účinnost změn 5.6.2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12, 14, 16 a 34, která nabývají účinnosti dnem 31.12. 2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.