351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
ikona P
Číslo předpisu 351/2013 Sb.
Částka 139
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 10. 2013
Rozeslán dne 8. 11. 2013
Platnost od 8. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Ruší předpis 503/2000 Sb., 408/2003 Sb., 511/2005 Sb., 127/2007 Sb.
Provádí předpis 89/2012 Sb., 90/2012 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb.
Novelizován předpisem 434/2017 Sb., 184/2019 Sb., 25/2021 Sb., 168/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 2. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 3. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a
 4. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Nařízení vlády upravuje

 1. výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 2. způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem,
 3. vydávání a vedení Obchodního věstníku a
 4. rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku.

§19 - Přechodná ustanovení

 1. Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 2. Došlo-li k prodlení s plněním dluhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 3. Povinnost podávat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře v souladu s §17 odst. 1 ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení dopadá i na osoby zapsané ve veřejném rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2014):

 1. Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku.
 2. Nařízení vlády č. 408/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku.
 3. Nařízení vlády č. 511/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 127/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2014.