352/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
ikona P
Číslo předpisu 352/2005 Sb.
Částka 123
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 9. 2005
Rozeslán dne 15. 9. 2005
Platnost od 15. 9. 2005
Účinnost od 15. 9. 2005
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 69/2009 Sb., 65/2010 Sb., 285/2010 Sb., 158/2011 Sb., 249/2012 Sb., 178/2013 Sb., 200/2014 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví

 1. seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona,
 2. bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,
 3. obsah roční zprávy,
 4. bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu,
 5. způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,
 6. seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení §37j odst. 3 zákona,
 7. vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů,
 8. technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování a zpracování elektroodpadů,
 9. rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadů,
 10. podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností.

Tato vyhláška dále stanoví

 1. bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,
 2. bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005,
 3. bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady nepocházejícími z domácností.

Účinnost 15.9.2005.