374/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 374/2013 Sb.
Částka 147
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 11. 2013
Rozeslán dne 29. 11. 2013
Platnost od 29. 11. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 10 nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.
Platnost do 30. 11. 2015
Novelizuje předpis 435/2012 Sb.
Zrušen předpisem 306/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

 • v nadpisu vyhlášky se slova "a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů" zrušují,
 • označení části první včetně nadpisu se zrušuje,
 • §2, §3 (změny),
 • §4 "Plošné řešení prvních dílů kupónů" a §5 "Plošné řešení druhých dílů kupónů" včetně nadpisů - nové znění,
 • část druhá (§10) včetně nadpisu se zrušuje,
 • označení části třetí (nad §11) včetně nadpisu se zrušuje,
 • pod označení §11 se vkládá nadpis, který zní: "Účinnost",
 • Příloha č. 1 "Vzory předních stran kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku" včetně nadpisu - nové znění,
 • bod 10. - změny s účinností od 1.1.2014
  • v příloze č. 2 v položce označené "D3" se slova "(bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném označení celého úseku)" nahrazují slovy "(úsek Čekanice, exit 76 Měšice, exit 79 bude zpoplatněn až po zprovoznění obou jízdních pásů dálnice)".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2013 vydaných podle vyhlášky č. 435/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2014 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2014.

Účinnost změn dnem 1.12.2013, s výjimkou čl. I bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.