64/2011 Sb. - Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 64/2011 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 2. 2011
Rozeslán dne 18. 3. 2011
Platnost od 18. 3. 2011
Účinnost od 18. 3. 2011
Platnost do 30. 4. 2018
Ruší předpis 60/2008 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 45/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví:

  • Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování,
  • obsah a náležitosti návrhů na vyhlášení zvláště chráněného území, ochranného pásma zvláště chráněného území nebo zón ochrany přírody,
  • podrobnosti o vedení ústředního seznamu,
  • způsob označení zvláště chráněných území, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů v terénu, a
  • způsob označení zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, památných stromů, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů v mapových podkladech.

Ustanovení zrušovací
Vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území), se zrušuje.

Účinnost 18.3.2011.