45/2018 Sb. - Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 45/2018 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 3. 2018
Rozeslán dne 23. 3. 2018
Platnost od 23. 3. 2018
Účinnost od 1. 5. 2018
Ruší předpis 64/2011 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví:

a) obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování,

b) obsah zásad péče o národní parky a postup jejich zpracování a projednání,

c) náležitosti a obsah záměru na vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma,

d) členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování,

e) způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů a hranic klidových území národních parků v terénu a

f) způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a památných stromů v mapových podkladech.

§19 - Přechodná ustanovení

§20 - Zrušovací ustanovení