48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
ikona P
Číslo předpisu 48/2005 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 1. 2005
Rozeslán dne 25. 1. 2005
Platnost od 25. 1. 2005
Účinnost od 25. 1. 2005
Ruší předpis 291/1991 Sb., 225/1993 Sb., 234/2003 Sb., 9/2004 Sb.
Provádí předpis 561/2004 Sb.
Novelizován předpisem 454/2006 Sb., 256/2012 Sb., 197/2016 Sb., 280/2016 Sb., 243/2017 Sb., 140/2018 Sb., 196/2019 Sb., 271/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanoví:

 • organizaci základního vzdělávání,
 • počty žáků ve školách a třídách,
 • podmínky poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb,
 • organizaci vzdělávání v přípravných třídách,
 • označování tříd jednotlivých ročníků školy,
 • postupy rozvoje nadání žáků,
 • organizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu,
 • organizaci kurzů pro získání základního vzdělání,
 • pravidla hodnocení žáků,
 • způsob hodnocení žáků na vysvědčení,
 • hlavní obsah výstupního hodnocení,
 • výchovná opatření,
 • organizaci zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky,
 • postup a organizaci komisionálního přezkoušení,
 • postup a organizaci opravné zkoušky.

Přechodná ustanovení (§25):

 1. Pokud učební plány a učební osnovy vydané podle dosavadních právních předpisů a konkretizované školou neobsahují části nebo údaje, u kterých tato vyhláška požaduje, aby byly stanoveny školním vzdělávacím programem, ředitel školy je doplní s platností od 1. září 2005.
 2. Podle §4 odst. 1 až 5 a 7, §5 odst. 1 a 5, §12, 13 a 16 se postupuje od školního roku 2005/2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.
 2. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 225/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.
 3. Vyhláška č. 234/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
 4. Vyhláška č. 9/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 25.1.2005.