349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/99 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 349/2009 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 9. 2009
Rozeslán dne 9. 10. 2009
Platnost od 9. 10. 2009
Účinnost od 1. 12. 2009
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 161/1999 Sb.
Novelizován předpisem 123/2017 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Změny:

 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §5, §5a, §5b, §8, §19, §20, §24, §29, §37, §39 (změny),
  • §40 "Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §43 "Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45a, §45b (změny),
  • §45c "Ochrana evropsky významných lokalit" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45h, §45i, §49, §54 (změny),
  • §56 "Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §58, §67 (změny),
  • §76 - nové znění,
  • §77 "Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností" včetně nadpisu - nové znění,
  • §77a "Působnost krajů a krajských úřadů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39c a 39d - nové znění,
  • §78 (změny),
  • §78a "Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §79 "Působnost Ministerstva životního prostředí" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40b, 41 a 41aa - nové znění,
  • §79a "Zvláštní odborná způsobilost" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41a - nové znění,
  • §81, §90 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Přírodní památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů může Ministerstvo životního prostředí zrušit prováděcím právním předpisem.
 2. Řízení zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů uvedených v bodu 3.
 3. Řízení zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle §43 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí, jejichž běh započal, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.
 4. Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům podle §76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

 • Změna v §3 odst. 4 a §4 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.12.2009.