420/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
ikona P
Číslo předpisu 420/2003 Sb.
Částka 139
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 357/1992 Sb.
Novelizován předpisem 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
    ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a
  3. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
  • Změna v §4, §6 až §10, §15 až §18, §20, §21, §25 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Je-li daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí vyměřená podle dosavadních předpisů nižší než 100 Kč, tato daň se nepředepíše a neplatí.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

  • V zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se §11 včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.
  • V zákoně č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., se §20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2004.