614/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 614/2004 Sb.
Částka 208
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 29. 11. 2004
Rozeslán dne 8. 12. 2004
Platnost od 8. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 44 nabývá účinnosti dne 8.12.2004.
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizuje předpis 373/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
Změny v ustanoveních:

 • §2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §4, §5 (změny),
 • §5a včetně poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
 • §6, §9, §10, §12, §14, §16, §17 (změny),
 • §17a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 - nové znění,
 • vkládá se nový §17b "Výpočet a vyhodnocování odchylek"; dosavadní §17b se označuje jako §17c,
 • vkládá se nový §19a "Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze",
 • §20, §21 (změny),
 • §22 včetně nadpisu - nové znění,
 • §23 (změny),
 • bod 44. - účinnost změny dnem vyhlášení (8.12.2004).
  V §24 se slova "a platí do 31. prosince 2004" zrušují.
 • v příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, písm. b) bodě 2 a odstavci 4 se číslo "1 600" nahrazuje číslem "1 800".
 • Příloha č. 2 "Třídy typových diagramů" - nové znění,
 • vkládá se nová příloha č. 3 "Metodika stanovení plánované roční spotřeby".

Účinnost změn dnem 1.1.2005, s výjimkou ustanovení bodu 44, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (8.12.2004).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.