336/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 336/2007 Sb.
Částka 107
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 565/2006 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
Změny v ustanoveních:

  1. v §10 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova ", Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis".
  2. v §10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
    "k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.".

Účinnost změn 1.1.2008.