247/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
ikona P
Číslo předpisu 247/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Novelizuje předpis 229/1992 Sb., 222/2009 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Změny:

 • Změna zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18,
  • §6 až §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Provoz burzy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19,
  • §10 až §12, §16 až §18, §25, §27, §29 až §31 (změny),
  • v nadpisu části sedmé (nad §33) se slovo "SANKCE" nahrazuje slovy "SPRÁVNÍ DELIKTY",
  • §33 (další změny),
  • v §33 odst. 4 větě první a v §44a odst. 2 a 4 se slovo "komoditní" zrušuje,
  • §34 (rozsáhlé změny),
  • §35 a §36 "Správní delikty" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje,
  • vkládají se nové §36a a §36b včetně poznámky pod čarou č. 20,
  • §39 až §41, §44a (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Správní řízení podle zákona č. 229/1992 Sb., s výjimkou správních řízení podle §36 zákona č. 229/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 229/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správní řízení podle §36 zákona č. 229/1992 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Burza, která zveřejnila statut a řád burzovního rozhodčího soudu v Obchodním věstníku podle dosavadních právních předpisů, uloží statut též do sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Účinnost změn 1.11.2011.