200/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 200/2015 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 17. 8. 2015
Platnost od 17. 8. 2015
Účinnost od 1. 9. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 12 a 19 nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a ustanovení čl. V bodu 34 nabývá účinnosti dne 1.2.2016.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 2. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
 3. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a
 4. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §8, §10, §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a,
  • §12, §15 (změny),
  • bod 12. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §17 odst. 1 se za větu první vkládají věty "Smlouvy podle věty první včetně jejich změn a dodatků, které se týkají způsobu úhrady, výše úhrady a regulačních omezení úhrady, vždy obsahují určení období, pro které se způsob úhrady, výše úhrady a regulační omezení úhrady sjednané v takové smlouvě použijí. Dojde-li mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb a regulačních omezení až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb a regulačních omezení pro celý tento kalendářní rok či jeho část.".
  • §17 (další rozsáhlé změny),
  • bod 19. - změny s účinností od 1.1.2016
   • vkládá se nový §17b,
  • §30, §36, §39, §39l, §39q, §40 (změny),
  • §41 - nové znění,
  • vkládá se nový §41a „Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů“ včetně nadpisu,
  • §43 (změny),
  • §45a - nové znění,
  • §46 až §49, §51 až §53, §55 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §7, §7a (změny),
  • §11 včetně poznámky pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §15 (rozsáhlé změny),
  • §18, §20 (změny),
  • vkládá se nová část pátá „SPRÁVNÍ DELIKTY“ (§23a až §23c) včetně nadpisu,
  • dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá,
  • §24a (změny),
  • §24b se zrušuje.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Neprokáží-li osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají funkci ředitele nebo člena orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, že splňují požadavky stanovené pro její výkon zákonem č. 551/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, výkon jejich funkce končí uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 až §7, §9a, §10 (změny),
  • vkládá se nový §14a včetně poznámky pod čarou č. 25,
  • §16, §19, §22, §22a (změny),
  • bod 34. - změny s účinností od 1.2.2016
   • Část pátá se včetně nadpisu zrušuje,
  • vkládá se nová část šestá „SPRÁVNÍ DELIKTY“ (§22d až §22f) včetně nadpisu,
  • dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá,
  • §23a se zrušuje.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Neprokáží-li osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají funkci ředitele nebo člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny, že splňují požadavky stanovené pro její výkon zákonem č. 280/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, výkon jejich funkce končí uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.