237/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
ikona P
Číslo předpisu 237/2008 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 31. 12. 2010
Ruší předpis 258/2004 Sb., 429/2004 Sb.
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 303/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška České národní banky zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje
  1. způsob dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle §12f zákona,
  2. pravidla uchovávání dokumentů a záznamů týkajících se poskytnuté investiční služby podle §17 odst. 4 zákona a pravidla jednání se zákazníky při poskytování investičních služeb podle §15 odst. 5, §15a odst. 3, §15d odst. 4, §15h odst. 4, §15i odst. 5, §15l odst. 6, §15o odst. 2, §15q odst. 2, §15r odst. 3 zákona.
 2. Tato vyhláška dále upravuje způsob, kterým investiční zprostředkovatel
  1. zajišťuje obezřetné poskytování investičních služeb včetně obsahu a způsobu uchovávání dokumentů a záznamů a
  2. dodržuje pravidla jednání se zákazníky.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ - §50
Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená touto vyhláškou přiměřeně.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. vyhláška č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky,
 2. vyhláška č. 429/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele.

Účinnost 1.7.2008.