217/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 217/2009 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 20. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 118/2000 Sb., 6/2002 Sb., 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §25, §34 (změny),
  • §82 - nové znění,
  • §98 (změny),
  • bod 6. - změna s účinností od 1.1.2012
   • v §98 odst. 1 větě první se slova "ve formě platební neschopnosti" zrušují, věta druhá se zrušuje a ve větě třetí se slova "Povinnost podat insolvenční návrh má dlužník" nahrazují slovy "Tuto povinnost má",
  • §122, §126, §140, §148, §168, §169, §219, §316, §324, §339, §352, §363, §391, §398 až §402, §405 až §407, §409, §410, §414 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

 • Změna zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2 až §7 (změny),
 • vkládá se nový §8a,
 • §9, §10, §12, §14a, §15 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. O žádostech zaměstnanců o uspokojení mzdového nároku, které byly podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne příslušný úřad práce podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zaměstnanec zaměstnavatele, na kterého byl v období od 1. září 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podán insolvenční návrh, nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, a který nemohl uplatnit mzdové nároky z důvodu nesplnění podmínek stanových zákonem č. 118/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a splňuje podmínky pro uplatnění mzdových nároků podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může požádat úřad práce o jejich uspokojení nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak nárok na jejich uspokojení zaniká; v případě těchto žádostí se ustanovení §4 odst. 5 věty první a druhé zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužijí. Rozhodným obdobím pro žádosti o uspokojení mzdových nároků podané podle tohoto přechodného ustanovení je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, a 6 kalendářních měsíců následujících po tomto měsíci. O těchto žádostech rozhodne úřad práce podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §38l a §72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 a v příloze Sazebník poplatků zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Tento zákon platí i pro rozvrh práce na kalendářní rok 2009. Předseda soudu změní rozvrh práce tak, aby splňoval požadavky §42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

Účinnost změn 20.7.2009 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.