359/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 359/2005 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 102/1992 Sb., 219/2000 Sb., 119/2002 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů.
Změny:

  • Změny v §135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, kde se §13 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.
  • Změna v §68 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, kde se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
    "(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice nebo výbušniny, uloží nalezenou zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munici nebo výbušninu a zabezpečí jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně kategorie A, B, C nebo D, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu.".
    Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
  • Změna v §11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 14a.

Účinnost změn 1.10.2005.