589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
ikona P
Číslo předpisu 589/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 písm. A), §7 a 8 nabývají účinnosti dne 11.4.2007.
Opraven předpisem REG 08135001
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 353/2008 Sb., 337/2016 Sb., 342/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Úvodní ustanovení
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství upravuje odchylně pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě uvedených v §100 odst. 1 písm. a) až f) zákoníku práce a členů posádek letadel, jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury podle zvláštních právních předpisů.
Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku se vztahuje na zaměstnance uvedené v §1, kterými jsou:

  1. členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí,
  2. zaměstnanci údržby pozemních komunikací, kteří zajišťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a schůdnost silnic a místních komunikací,
  3. zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce, kteří zabezpečují a obsluhují dráhu, organizují drážní dopravu, nebo se podílí na zajišťování nebo provozování drážní dopravy, nebo řídí nebo doprovází drážní vozidlo nebo zajišťují jeho provozuschopnost,
  4. zaměstnanci městské hromadné dopravy, kteří jsou členy osádky autobusu, zaměstnanci, kteří organizují silniční městskou dopravu, a zaměstnanci drážní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a na dráze speciální (metro) a členové osádky autobusu linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km,
  5. zaměstnanci zajišťující provozování letiště, kteří zajišťují přistávání a vzlety letadel, ochranu a ošetřování letadel, zabezpečují a obsluhují letiště, organizují leteckou dopravu na letišti a zajišťují služby při odbavovacím procesu na letišti podle podmínek pro provozování letiště,
  6. členové posádky plavidla, kteří jsou při provozu plavidla způsobilí vykonávat činnosti k zajištění bezpečnosti provozu plavidla; členy posádky jsou i vůdci plavidla,
  7. členové posádky letadla.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - §28

  1. Do dne 10. dubna 2007 se za zaměstnance podle §2 písm. a) považuje člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
  2. Do dne 10. dubna 2007 se nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě řídí přímo použitelným předpisem Evropských společenství. Za podmínek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství se nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu řídí mezinárodní smlouvou vyhlášenou ve Sbírce zákonů.

Účinnost dnem 1.1.2007, s výjimkou ustanovení §2 písm. a), §7 a §8, která nabývají účinnosti dnem 11.4.2007.