39/2007 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 39/2007 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 2. 2007
Rozeslán dne 1. 3. 2007
Platnost od 1. 3. 2007
Účinnost od 1. 3. 2007
Platnost do 30. 6. 2007
Provádí předpis 589/1992 Sb.
Zrušen předpisem 153/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Nařízením vlády se stanoví způsob určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  • Vyměřovacím základem organizace a malé organizace pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců.
  • Pokud organizace a malá organizace odvedly pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce od počátku roku 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení z úhrnu vyměřovacích základů vymezených v §1, považuje se pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za odvedené v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto nařízením. Pokud organizace a malá organizace neodvedly pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období podle věty první, je jejich vyměřovacím základem za kalendářní měsíc, v němž toto nařízení nabylo účinnosti, úhrn vyměřovacích základů jejich zaměstnanců za toto období a tento kalendářní měsíc.

Účinnost 1.3.2007.