642/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
ikona P
Číslo předpisu 642/2004 Sb.
Částka 218
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2004
Rozeslán dne 22. 12. 2004
Platnost od 22. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2011
Ruší předpis 177/2000 Sb., 248/2001 Sb., 543/2002 Sb.
Provádí předpis 328/1999 Sb., 329/1999 Sb.
Novelizován předpisem 299/2006 Sb., 417/2006 Sb., 65/2008 Sb., 85/2011 Sb.
Zrušen předpisem 400/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Vyhláškou Ministerstva vnitra se nově provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Vyhláška stanoví:

 • vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji,
 • vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 • vzory potvrzení o občanském průkazu a vzor žádosti o vydání občanského průkazu,
 • požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu,
 • vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji,
 • vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů,
 • vzor cestovního průkazu,
 • vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy,
 • vzory tiskopisů žádostí, a
 • požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu.

Přechodné ustanovení

 1. Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, žádosti o vydání občanského průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv a žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do cestovního dokladu vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2006.
 2. Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a cestovní průkazy podle vzorů uvedených v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2006.
 3. Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji podle vzoru uvedeného v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 30. dubna 2005.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 2. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 3. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 543/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2005.