ikona Pikona R
3/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/88 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/88 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
3/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/88 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/88 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 3/2005 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2004
Rozeslán dne 6. 1. 2005
Platnost od 6. 1. 2005
Účinnost od 6. 1. 2005
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4a (změny),
  • vkládají se nové §4d "Zvláštní ustanovení pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu" až §4f včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a) až 5c),
  • §20 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pokud nebylo řízení o žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §20, §24, §27, §32a.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Pokud nebylo řízení o žádosti o udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru, která se týká ložisek ropy nebo hořlavého zemního plynu, pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §40 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 18d).
 • Změna v §21 a §29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 6.1.2005.