ikona Pikona R
59/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
59/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 59/2005 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 1. 2005
Rozeslán dne 8. 2. 2005
Platnost od 8. 2. 2005
Účinnost od 1. 4. 2005
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 527/1990 Sb., 265/1992 Sb., 207/2000 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16b, §38b, §40, §41a, §74 (změny),
  • §75 - nové znění,
  • vkládají se nové §75b a §75c,
  • vkládají se nové §76b až §76f,
  • §77 (změny),
  • vkládá se nový §77a,
  • §99, §102, §114a (změny),
  • vkládá se nový §114c,
  • §118, §171, §205a, §210a, §212a, §213 (změny),
  • vkládají se nové §213a a §213b,
  • §214 (změny),
  • §215 - nové znění,
  • §219 (změny),
  • vkládá se nový §219a,
  • §220 - nové znění,
  • §221, §223, §239, §243b, §254, §336k, §352 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
 2. Odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
 3. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
 4. V řízení o návrzích na předběžné opatření podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 5. Odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným ve věcech předběžných opatření přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
 6. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným ve věcech předběžných opatření přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným v těchto věcech po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §75b zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §22 zrušuje.

Účinnost změn 1.4.2005.