ikona Pikona R
47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
47/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 47/2011 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 2. 2011
Rozeslán dne 8. 3. 2011
Platnost od 8. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení článku I bodů 63 a 65 nabývají účinnosti dne 8.3.2011. Ustanovení článku I bodu 83, pokud jde o §92e, nabývá účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 360/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • v §1, §3 odst. 1 písm. c), §10h odst. 2 písm. a), §31 odst. 1 písm. i), §31 odst. 2 písm. a), §32 odst. 2 písm. a), §33 odst. 2 písm. k), §34 odst. 3 písm. k) a §35 odst. 1 písm. h) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §2, §4, §5 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
 • §5 (další změny),
 • §5b, §6 (změny),
 • §7a "Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu" včetně nadpisu - nové znění,
 • §10b "Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy" včetně nadpisu - nové znění,
 • §10h, §13, §14 (změny),
 • v §16 odst. 1, §18 odst. 1, §31 odst. 4, §32 odst. 4, §33 odst. 3 se slova "prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny" nahrazují slovy ", elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi",
 • §21, §23 až §24a, §28, §29, §31, §32 (změny),
 • v části první hlavě II nadpis dílu 6 (nad §36) zní: "Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad",
 • §36, §40 (změny),
 • §41 "Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně" včetně nadpisu - nové znění,
 • §42 "Oprava základu daně a oprava výše daně" až §46 "Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení" včetně nadpisů - nové znění,
 • §46a se zrušuje,
 • §48 (změny),
 • §49 a §50 se zrušují,
 • §52, §68 (změny),
 • §71 "Osvobození od daně při dovozu zboží" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 49 - nové znění,
 • vkládá se nový §71g "Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně" včetně nadpisu,
 • v části první hlavě II díl 10 "Odpočet daně" (§72 až §79) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 53, 63 a 64 - nové znění,
 • v §80 odst. 1 písm. d) a v §80 odst. 10 písm. c) se slova "orgánu Evropských společenství58)" nahrazují slovy "subjektu Evropské unie",
 • §80 (další změny),
 • v §80 odst. 7, v §83 odst. 4, v §86 odst. 5 a v §101 odst. 1 se slova "Generálním finančním ředitelstvím" nahrazují slovy "Ministerstvem financí",
 • v §80 odst. 8 a v §81 odst. 7 se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "daňového řádu",
 • bod 63. - změny s účinností dnem 8.3.2011
  • v §82 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011.",
 • §82a (změny),
 • bod 65. - změny s účinností dnem 8.3.2011
  • v §82a odst. 10 se za větu první vkládá věta "Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011, jinak nárok zaniká.",
 • §82a (další změny),
 • §82b, §83, §85, §86, §90 až §92 (změny),
 • §92a "Režim přenesení daňové povinnosti" včetně nadpisu - nové znění,
 • bod 83. - změny s účinností dnem 1.1.2012, pokud jde o §92e
  • vkládají se nové §92b "Dodání zlata" až §92e "Poskytnutí stavebních nebo montážních prací" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 76,
 • §93 "Správa daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží" včetně nadpisu - nové znění,
 • §94 (změny),
 • v §95 odst. 5, §106 odst. 5 a 6 a v §106a odst. 9 se slova "§74 odst. 6" nahrazují slovy "§79 odst. 4",
 • §95a, §97 (změny),
 • §98 "Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti" včetně nadpisu - nové znění,
 • §99 až §102 (změny),
 • v §104 odst. 2 a v §105 odst. 3 se slova "zákona upravujícího správu daní68)" nahrazují slovy "daňového řádu",
 • §104 až §106a, §108 (změny),
 • §109 "Ručení za nezaplacenou daň" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §109a "Zvláštní způsob zajištění daně" včetně nadpisu,
 • Příloha č. 2 - nové znění,
 • Příloha č. 3 (změny),
 • Doplňuje se příloha č. 5.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.

Účinnost změn dnem 1.4.2011, s výjimkou ustanovení článku I bodů 63 a 65, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona (8.3.2011), a s výjimkou ustanovení článku I bodu 83, pokud jde o §92e, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
Ustanovení článku I bodu 83, pokud jde o §92d, pozbývá platnosti dnem 1. července 2015.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.